ALGEMENE VOORWAARDEN 2020 en Corona veiligheidsmaatregelen

‘De Vlinder kindercoaching én meer……..’ is opgericht door Gerda van Rhenen, gevestigd te Leersum Engelberg 13, ingeschreven onder nummer 60304332 bij de Kamer van Koophandel.
BTW id.nummer: NL001999283B26
Aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten.. (lees meer over Adiona op www.adiona.nl)

 

 1. Er volgt geen verslaglegging, ook niet voor derden. In overleg met het kind wordt bepaald wat de kindercoach  (bij voorkeur samen met het kind) aan ouder(s) doorgeeft en wat het kind zelf vertelt.
 2. De coaching-gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen dan zal ik dit wel bespreken met derden. Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke richtlijn meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 3. U kunt van mij een volledige inzet verwachten in het begeleiden van uw kind, alle tot in mijn beschikking zijnde kennis, ervaring, vakkundigheid en mogelijkheden zal ik gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat van verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoording.
 4. ‘De Vlinder kindercoaching én meer….. ‘ sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door De Vlinder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Vlinder.
 5. Na iedere afspraak ontvangt u per mail een factuur, betaling dient te geschieden 2 weken na factuurdatum op rekeningnummer: NL66 RABO 0161 4852 43.
 6. Op de website vindt u een overzicht van de tarieven. Bij onoverkomelijkheden m.b.t. betalingen kunt u altijd contact opnemen.
 7. Bij achterstallige betalingen is ‘De Vlinder kindercoaching én meer….. ‘ genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
 8. Kort overleg, telefonisch of per mail , is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is zal dit in overleg in rekening worden gebracht.
 9. Bij melding van verhindering tenminste 24 uur van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht. Helaas zal bij afzeggen binnen 24 uur het afspraak tarief gelden.
 10. Tijdig afzeggen of verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, per email of telefonisch (inspreken van de voice mail kan ook)
 11. Ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 12. U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
 13. In het kader van de privacyregeling is het volgende van toepassing:                                                                                                                                                                                * Ik gebruik uw persoonsgegevens uitsluitend om met u in contact te treden en te communiceren in het kader van de de met u overeen gekomen                   dienstverlening.                                                                                                                                                                                                                                                                                  * De gegevens worden zonder uw toestemming of mededeling niet met derden gedeeld.( zie pnt. 2) en tenzij daar een administratieve of wettelijke                 verplichting voor is.                                                                                                                                                                                                                                                                           * Ik heb er alles aangedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn, persoonsgegevens worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare  ruimte.              * Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, uiteraard ben ik wel gebonden aan de wettelijke en fiscale verplichting, Dwz. dat voor  de  belasting uw factuurgegevens 7 jaar worden bewaard, overige gegevens worden 2 jaar na afloop van de overeenkomst verwijderd/vernietigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Corona veiligheidsmaatregelen

 Ook ik houd mij aan de RIVM veiligheidsmaatregelen ivm. het coronavirus, ter bescherming van ons allen nl. :

 • Bij gezondheidsklachten van het kind en/of gezinsleden/huisgenoten en/of gezondheidsklachten bij mij, wordt de afspraak geannuleerd. Dit is kosteloos ook al is het binnen 24 uur voor dat de afspraak zou plaatsvinden.
 • Tijdens het maken van de afspraak zal ik u de volgende vragen stellen met betrekking op uw kind, uzelf en huisgenoten ;                                                    Heeft u/ uw kind/ huisgenoten nu corona of dit korter dan 2 weken gehad ?                                                                                                                              Heeft u/ uw kind/ huisgenoten symptomen van verkoudheid / niezen / hoesten / benauwdheid / koorts of keelpijn ?                                           Bent u in thuisisolatie ?                                                                                                                                                                                                                Wanneer één van deze vragen met ‘ja’ beantwoord kan worden dan overleggen we wanneer de afspraak doorgang kan vinden, nl. op dit moment is dit gezien de veiligheidsmaatregelen niet verantwoord. Ik hoop dat u hier begrip voor kunt hebben.
 • Het intake gesprek vindt voorlopig bij ouders thuis plaats, tenzij het gesprek met één ouder plaats vindt dan is ook de keuze om bij de praktijk van De Vlinder het intakegesprek te laten plaatsvinden.
 • Op dit moment kan één ouder beperkt mee naar binnen, dit is ook een reden waarom intensievere coaching nu wordt uitgesteld en alleen de creatieve kindcoaching doorgang vindt. Ook staat het onvriendelijk maar wij kunnen elkaar geen hand schudden ( wat niet wegneemt dat ik u mondeling zéker wel zal begroeten 🙂 )
 • Bij binnenkomst worden handen gewassen met de desinfectiegel die klaar staat.
 • Waar mogelijk houdt ik ook tov uw kind de 1.5 m in acht, tov. van u als ouder zal ik altijd de 1.5 m in acht nemen.
 • Bij het weggaan zullen weer de handen met desinfectiegel worden gewassen en lucht ik de praktijk en maak de gebruikte materialen grondig schoon.
 • Mochten er na kort na het bezoek gezondheidsklachten optreden, wilt u deze doorgeven.